U bevindt zich op de
Uw land
FacebookTwitterRss

Disclaimer

 

Disclaimer website www.belgie-toerisme.nl

De disclaimer geldt voor de websites van Office de Promotion du Tourisme Wallonie-Bruxelles.
De website van het Office de Promotion du Tourisme Wallonie-Bruxelles (OPT) is een online gids voor toeristische informatie over Brussel en Wallonië, evenals over de verschillende diensten gekoppeld aan toeristische activiteiten in het algemeen in deze twee regio’s.

 

Het doel is om de surfer, via deze website, een eenvoudige, snelle en leuke toegang te bieden tot de informatie die zij zoeken en hen onze bestemmingen te laten ontdekken.

 

De informatie op de website van het OPT is van algemene aard. Indien u meer specifieke informatie nodig heeft, gelieve u steeds contact op te nemen met de dienstverleners, hetzij schriftelijk, telefonisch of via e-mail of website.
Bij het ontwerp en samenstelling van de website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u onverhoopt problemen ondervinden, dan kunt u contact opnemen met ons via informatie@belgie-toerisme.nl. Het OPT zal binnen zijn mogelijkheden alles doen om het probleem te verhelpen.

 

U wordt verzocht deze disclaimer zorgvuldig te lezen.

 

Art. 1 Algemene bepalingen en toepasselijkheid

1.1. In deze disclaimer wordt verstaan onder OPT het Office de Promotion du Tourisme Wallonie-Bruxelles, die haar hoofdkantoor heeft in (1060 Bruxelles) Brussel, België. Onder OPT wordt mede verstaan de diverse nevenvestigingen van het Office de Promotion du Tourisme Wallonie-Bruxelles, waaronder het bureau Toerisme België voor Wallonië en Brussel in (1011 TD) Amsterdam, Nederland.

1.2. In deze disclaimer wordt verstaan onder bezoeker één ieder die de websites van het OPT bezoekt en/of gebruikt maakt van informatie afkomstig van een van de (portaal)websites van het OPT.

1.3. In deze disclaimer wordt verstaan onder informatie alle inhoud zoals gegevens, inlichtingen, aanbiedingen, materialen, documenten, afbeeldingen en verwijzingen die zich op de (portaal)websites van het OPT bevinden.

1.4 Door deze website te bezoeken en/of de informatie te gebruiken afkomstig van deze website, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

 

Art. 2 Aansprakelijkheid OPT

2.1. Het OPT tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, doch verstrekt OPT expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze website verkregen informatie juist, volledig of actueel is. Beslissingen die de bezoeker neemt op basis van informatie van de website van het OPT is voor rekening en risico voor de bezoeker zelf.

2.2 Het OPT is in geen geval aansprakelijk voor enige indirecte, immateriële en/of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst of inkomsten die verband houdt maar niet beperkt hoeft te zijn tot:
- defecten of virussen of andere gebreken aan apparatuur of software in verband met het
bezoek of gebruik van deze website;
- misbruik van deze website;
- het verlies van gegevens in verband met bezoek of gebruik van deze website;
- aanspraken van derden in verband met bezoek en gebruik van deze website;
- discrepanties op anderstalige websites van het OPT.

2.3. Het OPT is niet aansprakelijk voor enige schade die geleden wordt door het volgen van een hyperlink die is opgenomen op de website van het OPT. Het OPT aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke hyperlinks. De waarheidsgetrouwheid en volledigheid van de informatie op dergelijke hyperlinks is niet door het OPT geverifieerd.

2.4. Het OPT garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Het OPT is niet verantwoordelijk voor de schade die het gevolg is van het niet beschikbaar zijn van de website van het OPT.

 

Art. 3 Intellectuele eigendomsrechten

3.1. Het OPT behoudt alle rechten (waaronder de auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

3.2. Het is de bezoeker of een derde niet toegestaan de informatie op deze website te kopiëren, downloaden of om deze informatie op enigerlei wijze openbaar te maken, verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het OPT.

3.3. De informatie op de website van het OPT mag door de bezoeker of een andere derde worden geprint en/of gedownload wanneer dit strikt voor persoonlijk eigen gebruik is.

3.4. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het OPT is het niet geoorloofd hyperlinks naar de websites van het OPT weer te geven.

 

Art. 4 Online communicatie

4.1. Berichten die u per e-mail naar het OPT verstuurt, kunnen onveilig zijn. Het OPT raadt derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan het OPT te versturen. Indien u er evenwel voor kiest berichten per e-mail aan het OPT te zenden, aanvaardt u daarmee het risico dat derden deze berichten mogelijkerwijs zouden kunnen onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

 

Art. 5 Persoonlijke informatie

5.1. Persoonlijke gegevens verstrekt of verzameld via of in verband met deze website, zullen uitsluitend worden gebruikt overeenkomstig de voorwaarden van het OPT’s Privacy Statement.

5.2. Het OPT maakt op haar websites gebruik van cookies.

 

Art. 6 Toepasselijk recht

6.1. Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland

6.2. Indien anderstalige versies van de disclaimer verschillen vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de Nederlandse taal leidend.

 

Art. 7 Wijzigingen

7.1. Het OPT behoudt zich het recht voor om de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te hoeven doen. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website van het OPT zijn gepubliceerd.